header-logo
woman working on computer

Bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Vi ønsker å være en trygg og attraktiv arbeidsgiver hvor vårt lederskap og fellesskap er basert på et positivt menneskesyn. Det betyr at vi viser respekt, likeverd, tilgivelse, rettferdighet, takhøyde, motspill, åpenhet og ydmyk selvtillit i vår omgangsform. 

• Vi tilstreber ærlighet og redelighet i alt vi gjør
• Vi tenker langsiktig og baserer alle våre relasjoner på gjensidig tillit
• Vi holder det vi lover, og lover aldri mer enn det vi kan holde

God helse og livskvalitet

fNs bærekraftsmål 3

Vår filosofi er at dersom vi har et godt arbeidsmiljø, så vil dette også være merkbart for våre ansatte og kunder. 

Bedriften jobber systematisk med:

 • Sykefraværsoppfølging med tilrettelegging for de som har behov.
 • Arbeidstrening for ansatte som har falt utenfor arbeidslivet.
 • HMS opplæring – HMS e-læringskurs for alle nyansatte, rutine for bruk av verneutstyr, risikokartlegging av arbeidsplassen.
 • Ergonomi – kartlegging, risikovurdering, utforming av arbeidsplass og arbeidsteknikk.
 • Arbeidshelseundersøkelse – forebyggende helse- og arbeidsmiljøtiltak ift. eksponering av kjemikalier, støy, støv, vibrasjon etc.
 • Medarbeiderundersøkelser – gjennomføres på bedriftsnivå hvert 3. år.
 • Renhold på arbeidsplasser og arbeidslokaler.
 • Omtanke for hverandre i hverdagen.

God utdanning

bærekraftsmål 4 god utdanning

Bryn Byggklima er opptatt av å sikre gode muligheter for læring og utvikling for alle ansatte. 

Våre medarbeidere har ulik plattform. Det tilrettelegges for at ansatte skal få nødvendig opplæring og mulighet til å vokse internt i bedriften. Dette følges opp fra de er nyansatte gjennom en tydelig onboardingprosess og en opplæringsplan tilpasset stilling. 

Leder og ansatt følger sammen opp opplæringsplanen i den årlige utviklingssamtalen hvor det legges til rette for den enkeltes personlige kompetanseutvikling i tråd med bedriftens mål og strategi. Vi ønsker også å legge til rette for at medarbeidere kan stå lengre i arbeid, dersom det er et ønske.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

mål 8 anstendig arbeid

De ansatte er den viktigste ressursen vi har både i den daglige driften og i videreutviklingen av Bryn Byggklima. Et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt humør er vi alle ansvarlige for. Dette ønsker vi å praktisere i den daglige drift ved god ledelse og god kommunikasjon i utførelsen av bedriftens arbeidsoppgaver. 

Organisasjonen skal følge med på utviklingen – være innovasjonsfremmende for nye og bærekraftige løsninger – fange opp endringer i markedet og tilpasse driften. Villighet til å investere i løsninger som ikke gir fortjeneste med en gang. 

Det et mål fra ledelsen om at overskudd skal føres tilbake til bedriften, og på den måten ruste bedriften til å kunne trygge økonomien og arbeidsplassene til de ansatte på en så god måte som mulig.

Ansvarlig forbruk og produksjon

mål 12 ansvarlig forbruk

Vi forholder oss til de 8 grunnleggende retningslinjene i ILO-konvensjonen. Vi har også et etisk ansvar for å påvirke våre valgte leverandører til ikke å utøve sosial dumping av arbeidskraft eller bryte menneskerettighetene. 

Styring av innkjøp er viktig dersom vi skal nå våre mål. 

Vi ønsker å knytte til oss leverandører som har fokus på klima og miljø, og vi etterstreber å velge miljøvennlige produkter der dette er mulig. 

Alle bygningsmasser har stort energiforbruk, og vi etterstreber å være en rådgivende ventilasjonsentreprenør som kan bidra til å redusere energiforbruk for våre kunder. Vi har i tillegg oppfølging av vårt eget energiforbruk for å avdekke unødvendig forbruk.

Stoppe klimaendringene

mal 13 stoppe klimaendringene

Våre tjenester er blant annet å være rådgivere for grønne investeringer i energisparetiltak og derav bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

 • Miljøvennlige klimagasser, fornybare energikilder VP, solkraft, fjerne fossilt brensel
 • Foretrekker Norske leverandører for å redusere transport og minimere avfallsmengder
 • Planleggingsverktøy for servicearbeider ivaretar optimal ruteplanlegging, effektivisering og minimal miljøbelastning.
 • På entreprise blir alle varer bestilt direkte til byggeplass • Antall utslippsfrie servicebiler økes i takt med utskifting av bilparken.
 • Administrativt personell blir oppfordret til å i større grad benytte seg av kollektivtransport der det er mulig – f.eks. tog for fly.
 • Gjennomføre arrangementer/møter digitalt for å minimere transport mellom kontorsteder.

Bedriften jobber systematisk med:

 • 100 % EL-varebiler innen 2028.
 • 100 % EL-personfirmabilder innen 2026.
 • Ved ombygging eller rehabilitering av egne lokaler skal energiforbruket reduseres med 30%.
 • Følge målsetning for avfallshåndtering og gjenvinning, transport og innkjøp som ivaretar miljøaspektet iht. krav som Miljøfyrtårnbedrift.

Vi har kontorer fra Tromsø i nord til Stokke i sør

Vi hjelper deg med å skreddersy et anlegg som sikrer et godt inneklima.

close up hands holding project
close up hands holding project
close up hands holding project
firkanter forside