Samfunnsansvar

 

Bryn Byggklima krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Vårt mål er et ryddig og ordentlig forhold til våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt. En sunn forretningsfilosofi innebærer samfunnsansvar.

Ærlighet/rådgiving, gode tekniske løsninger og godt håndverk som skaper merverdi for kunden utover minstekrav bidrar til lavere energibruk, bedre innemiljø og økt kundetilfredshet.

Bryn Byggklima er opptatt av at våre underleverandører fremviser god etikk og ivaretar arbeidstakerrettigheter i hele leverandørkjeden.

Miljøpolicy

Vår HMS- og ytre miljømålsetting

I Bryn Byggklima har HMS og ytre miljø topp prioritet og vår visjon er

  • Reduksjon av fraværsskader til et absolutt minimum
  • Å bidra til sunt, ytelses- og trivselsfremmende inneklima hos våre kunder
  • Redusere energibruk og uheldig ytre miljøpåvirkning gjennom gode løsninger i alle våre prosjekter

Konkret har vi følgende mål:

  • Totalt sykefravær under 5 %, korttidssykefravær under 3 %
  • Ventilasjonsanlegg skal leveres iht. anerkjente og velprøvde løsninger som sikrer tilfredsstillene luftkvalitet (ref Universell Utforming)
  • Være en pådriver for prosjekter med høye energi- og miljøambisjoner hvor energiytelsen til de tekniske systemer er bedre enn byggeforskriftenes krav (TEK10)
  • Gode internrutiner for avfallshåndtering og gjenvinning, transport og innkjøp som ivaretar miljøaspektet iht krav som Miljøfyrtårnbedrift

Bryn Byggklimas viktigste bidrag til miljøet er de løsninger og systemer vi til daglig leverer og vedlikeholder for våre kunder.

Et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt humør er vi alle ansvarlige for. Dette ønsker vi å praktisere i den daglige drift ved god ledelse og god kommunikasjon i utførelsen av bedriftens arbeidsoppgaver.

En gjennomgående sikkerhetstenking, god tilgang på og riktig opplæring i bruk av teknisk utstyr og personlig verneutstyr er HMS-faktorer som har vår største oppmerksomhet for å sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø for de ansatte på bygge- og anleggsplasser.

Bryn Byggklima har verneombud på alle kontorsteder og et AMU-utvalg med tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten.